ولاية الجزائر
wilaya d'Alger
Centre de Cardiologie et de Chirurgie Pediatrique [80lits] Mahalma [Sidi Abdellah] -
Maternite de 150Lits Douera -
hôpital ZERALDA
مركز حقن الدم
Centre de Transfusion Sanguine CHERAGA 100.000 dons et plus
MATERNITE URBAINE DE 150 LITS AIN EL BENIANE
عيادة شعايبية
Polyclinique CHAIBIA
عيادة محامدية
Polyclinique M'HAMDIA
عبدالمالك بوضياف وزير الصحة
Abdelmalek BOUDIAF Ministre de la Santé

 
 
 
 
 

05  Centres Hospitalo-universitaires

MUSTAPHA BACHA SIDI M'HAMED

021.23.55.55

YASAAD HASSANI BENI MESSOUS

021.93.11.90

021.93.12.90

Pr NEFISSA HAMOUD HUSSEIN DEY (ex PARNET)

021.49.56.56

021.49.56.58

MOHAMED LAMINE DEBAGHINE (BAB EL OUED) 

021.96.06.06

021.96.07.07

021.96.08.08

DOUERA

021.41.76.75

021.41.76.77