ولاية الجزائر
wilaya d'Alger
Centre de Cardiologie et de Chirurgie Pediatrique [80lits] Mahalma [Sidi Abdellah] -
Maternite de 150Lits Douera -
hôpital ZERALDA
مركز حقن الدم
Centre de Transfusion Sanguine CHERAGA 100.000 dons et plus
MATERNITE URBAINE DE 150 LITS AIN EL BENIANE
عيادة شعايبية
Polyclinique CHAIBIA
عيادة محامدية
Polyclinique M'HAMDIA
عبدالمالك بوضياف وزير الصحة
Abdelmalek BOUDIAF Ministre de la Santé

 

Points de Garde Médicale publics (EPSP)

 

STRUCTURES EXTRA-HOSPITALIERES DURGENCE  /  POLYCLINIQUE H/24

Etablissement

Ligne directe

Polyclinique

Lits d’observation

Commune

EPSP DERGANA

021-21-79-74

Dar El Beida

03

 dar el beida

Bordj El Bahri

03

bordj el bahri

Bordj El Kiffan

03

bordj el kiffan

5 Juillet

02

Bab ezzouar

Dergana

02

Bordj el kiffan

El jorf

03

Bab ezzouar

EPSP BOUCHENAFA SIDI M’HAMED

021-44-60-60

La concorde

04

Bir Mourad Rais

021-27-27-67

El Madania

03

El Madania

021-67-56-09

Bouchenafa

02

Sidi M’Hamed

021-54-82-88

Ahmed Aroua

02

Hydra

021-35-09-01

Saoula

02

Saoula

EPSP ZERALDA

021-32-60-15

66 Logts

03

Zeralda

Staoueli

04

Staoueli

EPSP BAB EL OUED

021-95-59-71

Zeghara

02

Bologhine

021-96-67-45

Mira

02

Bab el oued

021-70-86-38

Rais Hamidou

01

Rais Hamidou

EPSP BOUZAREAH

021-90-16-36

Bouzareah

02

Bouzareah

021-91-67-00

Château Neuf

02

El Biar

EPSP REGHAIA

021-85-80-09

023-85-58-38

Reghaia

04

Reghaia

Rouiba

02

Rouiba

Heuraoua

02

Reghaia

EPSP KOUBA LES ANNASSERS

021-29-22-35

Les Annassers

03

Kouba

EPSP CHERAGA BOUCHAOUI

023-27-65-39

Dely Brahim

02

Dely Brahim

 

Ain Banian

 

Ain Benian

EPSP DRARIA

021-35-54-17

Draria

04

Draria

Birtouta

06

Birtouta

Kheraicia

02

Kheraicia

El Achour

02

El Achour

EPSP BARAKI

021-83-63-68

021-83-01-60

Baraki

03

Baraki

Bourouba II

04

Bourouba II

Oued Ouchayeh

05

Bach Djerrah

Les Eucalyptus

04

Les Eucalyptus

Houaoura

06

Sidi Moussa

Snober

05

El Harrach

10

 

34 Polycliniques

99 Lits

32 communes